Giới thiệu sử dụng Slit saver: Xử lý nước thải sơn

Featured Video Play Icon
Khái quát
設置外観

Đây là ứng dụng thực tế tại một nhà máy chuyên sản xuất sơn ở vùng Tokai Nhật Bản.
Slit saver đã được lắp đặt tại vị trí đầu vào nước thải, nhằm mục đích giảm tải cho hệ thống bể tự hoại hiện tại.

Cơ sở lắp đặt Nhà máy sản xuất sơn
Thiết bị sử dụng Hệ thống Slit saver system
Mẫu máy SS-612 1.0mm, 3φ 200V, 0.4kW
Thông tin
Thông số Nước thải
[mg/L]
Nước sau xử lý
[mg/L]
SS 32,000 210
COD 2,800 2,300
Tỷ lệ thu hồi SS
98.5%
Độ ẩm bánh bùn
(Thu hồi bằng túi bao tải)
70-74%
Năng lực xử lý hiện tại
Lưu lượng xử lý
[m3/h]
Nồng độ chất rắn
[%]
Công suất
[kgDS/h]
Lượng keo tụ
đối với nước thải [mg/L]
Độ ẩm bùn sau ép
[%]
1.5 3.2 48 1,500 76.1
2.0 3.2 64 1,500 76.6
2.2 3.2 70.4 1,500 77.3

Quý khách có thể xem thêm nhiều video thực tế khác tại đây.