Đối với các sự cố về sản phẩm,
xin hãy thử sử dụng công cụ chuẩn đoán lỗi sau.Tool

Nếu sự cố vẫn không được khắc phục,
vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu yêu cầu hoặc qua điện thoại trong trường hợp khẩn cấp.