Cô đặc bùn dư tại nhà máy hóa chất

Tại nhà máy hóa chất thuộc vùng Hokuriku, Nhậy Bản, mô hình tách nước khỏi bùn thải của chúng tôi đã được lắp đặt bổ sung cho hệ thống tách nước trong bùn thải của nhà máy.

Kết quả mang lại đáng ngạc nhiên khi lương chất thải sau xử lý đã giảm 1,7 tấn/ngày và tốc độ xử lý tăng 1,6 lần!

  • Video thực tế: