Xử lý tách ép bùn cho nước thải đầu của chăn nuôi bò