Xử lý loại bỏ tạp chất nước trong nước thải bẫy dầu mỡ